0938.770.432

Dự Án Khu Phức Hợp Căn Hộ Quy Nhơn Seaview

Thông tin dự án

  • Gói thầu: BP02 – Kết cấu hầm và thân
  • Hạng mục: Lỗ chờ MEP phần ngầm
  • Cấu kiện: Ống luồn dây trong bê tông
  • Vị trí: Dầm đỉnh, trục: 1’N3/N
  • Ngày NT: 2/10/2023 Thời gian: 10h00

Hình ảnh dự án